Các đối tượng có thể trở thành IB trong Forex là gì?

Internal error.

Oops! Looks like something went wrong!